นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และเครื่องมือแพทย์

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และเครื่องมือแพทย์

๑. ตามที่ รพ.ผศ. มีการพัฒนาคุณภาพงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และเครื่องมือแพทย์ ของ รพ.ผศ. ให้ได้มาตรฐาน เอื้อประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาลและการให้บริการของ รพ.ผศ. อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
๒. คณะกรรมการฝ่ายงานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและเครื่องมือแพทย์ รพ.ผศ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และเครื่องมือแพทย์ มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันวัฒนธรรมความปลอดภัยและความผาสุกในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จและยั่งยืน เห็นควรดำเนินการ ดังนี้
    ๒.๑ กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และเครื่องมือแพทย์ ตามที่แนบ
    ๒.๒ แจ้ง นขต.รพ.ผศ. และคณะกรรมการทีมนำการพัฒนาคุณภาพ รพ.ผศ. เพื่อทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ
    ๒.๓ ประชาสัมพันธ์นโยบายฯ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 

Powered by MakeWebEasy.com