ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก


นายแพทย์อัครา พงคพนาไกร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
แพทย์หญิงสุภนิจ คำชำนาญ
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
เภสัชกรหญิงปรียารมย์ ศิวะแพทย์
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
นายแพทย์กำพล เมืองแสน
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก / รักษาการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายการแพทย์)
นางสาวเจียมจิตต์ จุดาบุตร
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
นายแพทย์วัชระ ภัทรธรรมกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 10)
นางสาวประภา สุระประสิทธิ์
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 10)
นายแพทย์สมกิจ อวเกียรติ
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 10)
แพทย์หญิงสุชาดา ตันประเสริฐ
รองผู้อำน วยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายบริหาร)
ทันตแพทย์วรกิจ ไวทยะวานิชกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายสนับสนุน)
นางสาวนันทนัช แสนรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ผ่ายการพยาบาล)
นายไวยวุฒิ เกษโกวิท
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
นางสาวสายฝน โสวัณณะ
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางกาญจนี รอดโพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง
นางสาวทิพวรรณ เป้าบ้านเซ่า
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุหลัน เจริญวัย
ผู้อำนวยการกองบริการสายแพทย์
นายแพทย์ปกรณ์ มีพานิช
ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ชันสูตร
แพทย์หญิงเอินฟ้า ณ นคร
ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายแพทย์กิตติพงษ์ คงรักเกียรติยศ
ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์และกายอุปกรณ์
แพทย์หญิงจิตติมา ปรีชา
ผู้อำนวยการกองอายุรกรรมและจิตเวช
แพทย์หญิงฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล
ผู้อำนวยการกองสูตินรีและกุมารเวชกรรม
นายแพทย์อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ
ผู้อำนวยการกองศัลยกรรมและวิสัญญี
แพทย์หญิงปาจรีย์ ศรัยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองจักษุ โสต ศอ นาสิก
ทันตแพทย์หญิงธนทิพย์ วิริยะวัฒน์
ผู้อำนวยการกองทันตกรรม
เภสัชกรหญิงธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม
นางสุดาวรรณ ขันธมิตร
ผู้อำนวยการกองการพยาบาล
Powered by MakeWebEasy.com