ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 
นายแพทย์กำพล เมืองแสน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ทันตแพทย์วรกิจ ไวทยะวานิชกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายบริหาร)
แพทย์หญิงสุชาดา ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายการแพทย์)
แพทย์หญิงจิตติมา ปรีชา
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ผ่ายสนับสนุน)
นางสุดาวรรณ  ขันธมิตร
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ผ่ายการพยาบาล)
เภสัชกรหญิงปรียารมย์ ศิวะแพทย์
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 11)
นางสาวเจียมจิตต์ จุดาบุตร
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 11)
นางสาวนันทนัช แสนรักษ์
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 11)
นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 10)
นายแพทย์สมกิจ อวเกียรติ
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 10)
นายแพทย์วัชระ ภัทรธรรมกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
แพทย์หญิงฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
นางศรีวิไล รัตนสุนทร
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
นางสุกัญญา ต๊ะวิชัย
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
นางสาวพิสมัย ไหลงาม
รองผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการ
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
นายสัญญา เทพวงษ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
นายสำราญ กำลังหาญ
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง
นางศศิธร ไทยแท้
รองผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวิตรี มากศิริ
ผู้อำนวยการกองบริการสายแพทย์
แพทย์หญิงสุภาพร กิจวนิชประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ชันสูตร
แพทย์หญิงเอินฟ้า ณ นคร
ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายแพทย์บัญฑิต สิมะเกษม
ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์และกายอุปกรณ์
นายแพทย์บัญญพนต์ สุขประพฤติ
ผู้อำนวยการกองอายุรกรรมและจิตเวช
แพทย์หญิงพัชรีวรรณ แสงเรือง
ผู้อำนวยการกองสูตินรีและกุมารเวชกรรม
นายแพทย์อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ
ผู้อำนวยการกองศัลยกรรมและวิสัญญี
แพทย์หญิงปาจรีย์ ศรัยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองจักษุ โสต ศอ นาสิก

แพทย์หญิงบรินดา อุจวาที
ผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก
ทันตแพทย์หญิงธนทิพ วิริยะวัฒนะ
ผู้อำนวยการกองทันตกรรม
เภสัชกรหญิงธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม
เรือตรีหญิง ธิดานุช เพียรชูชัย
ผู้อำนวยการกองการพยาบาล
Powered by MakeWebEasy.com