ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก


พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พลโท ชิติพัทธ์ บุญช่วย
รองผู้อำนวยการองค์การสงค์เคราะทหารผ่านศึก
image
พันโท หัสชัย เอี่ยมละออ
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร)
image
นางสมใจ ยังประดิษฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายกิจการพิเศษ)
image
พันโท สรเสกข์ เทพพิทักษ์
ผู้ชำนาญการพิเศษ
นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
image
ทันตแพทย์วรกิจ ไวทยะวานิชกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
รักษาการ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายบริหาร)
image
แพทย์หญิงบรินดา อุจวาที
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายการแพทย์)
image
แพทย์หญิงปาจรีย์ ศรัยสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายสนับสนุน)
image
นางสาวศศิรินทร์ ชวพรธนานนท์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล)
รักษาการผู้อำนวยการกองพยาบาล
image
เภสัชกรหญิงปรียารมย์ ศิวะแพทย์
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 11)
image
แพทย์หญิงสุชาดา ตันประเสริฐ
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 11)
รักษาการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายการแพทย์)
image
นายแพทย์สมกิจ อวเกียรติ
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 10)
image
นายแพทย์วัชระ ภัทรธรรมกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 10)
image
แพทย์หญิงจิตติมา ปรีชา
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
image
แพทย์หญิงเอินฟ้า ณ นคร
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
image
แพทย์หญิงฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
image
เรือตรีหญิง ธิดานุช เพียรชูชัย
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 10)
image
ทันตแพทย์หญิงธนทิพ วิริยะวัฒนะ
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(อัตราเงินเดือนระดับ 10)
image
แพทย์หญิงนฎา ขำกนก
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(อัตราเงินเดือนระดับ 10)
image
นางสาวพิสมัย ไหลงาม
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
image
นางวิลาวัณย์ สมบูรณ์ทรัพย์
ผู้อำนวยการกองกลาง
image
นางสาวิตรี มากศิริ
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง
image
นางสาววราภรณ์ ฟักแฟง
ผู้อำนวยการกองคลัง
image
นายรังสรรค์ สุขสมผล
ผู้อำนวยการกองบริการสายแพทย์
image
แพทย์หญิงวรจิต กิจจาทรพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ชันสูตร
image
แพทย์หญิงภัทราภรณ์ ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
image
นายแพทย์ไชยยศ ชัยชาญกุล
รักษาการผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์และกายอุปกรณ์
image
นายแพทย์บัญญพนต์ สุขประพฤติ
ผู้อำนวยการกองอายุรกรรมและจิตเวช
image
นายแพทย์ศุภศักดิ์ หล่อธนวณิชย์
ผู้อำนวยการกองสูตินรีและกุมารเวชกรรม
image
นายแพทย์ทศพล สุริย์จามร
ผู้อำนวยการกองศัลยกรรมและวิสัญญี
image
แพทย์หญิงศิริลักษณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกองจักษุ โสต ศอ นาสิก

image
นายแพทย์ศาศวัต ตันวิเชียร
ผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก
image
ทันตแพทย์หญิงชนกนาถ โอสถานนท์
ผู้อำนวยการกองทันตกรรม
image
เภสัชกรหญิงวราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม
image
นางสาวศศิรินทร์ ชวพรธนานนท์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล)
รักษาการผู้อำนวยการกองพยาบาล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้