ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 
นายแพทย์กำพล เมืองแสน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
แพทย์หญิงสุชาดา ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายการแพทย์)
แพทย์หญิงจิตติมา ปรีชา
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ผ่ายสนับสนุน)
ทันตแพทย์วรกิจ ไวทยะวานิชกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายบริหาร)
นางสาวนันทนัช แสนรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ผ่ายการพยาบาล)
เภสัชกรหญิงปรียารมย์ ศิวะแพทย์
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 11)
นางสาวเจียมจิตต์ จุดาบุตร
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 11)
นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 10)
นางสาวประภา สุระประสิทธิ์
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 10)
นายแพทย์สมกิจ อวเกียรติ
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 10)
นายแพทย์วัชระ ภัทรธรรมกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
นายสุชาติ ชัยเชษฐ์ดำรงกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
แพทย์หญิงฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
นายไวยวุฒิ เกษโกวิท
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
นางสาวสายฝน โสวัณณะ
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางบุษยา สมาหาร
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง
นางสาวทิพวรรณ เป้าบ้านเซ่า
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวิตรี มากศิริ
ผู้อำนวยการกองบริการสายแพทย์
นายแพทย์ปกรณ์ มีพานิช
ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ชันสูตร
แพทย์หญิงเอินฟ้า ณ นคร
ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายแพทย์กิตติพงษ์ คงรักเกียรติยศ
ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์และกายอุปกรณ์
นายแพทย์บัญญพนต์ สุขประพฤติ
ผู้อำนวยการกองอายุรกรรมและจิตเวช
แพทย์หญิงพัชรีวรรณ แสงเรือง
ผู้อำนวยการกองสูตินรีและกุมารเวชกรรม
นายแพทย์อนุรักษ์ กิตตินุกุลกิจ
ผู้อำนวยการกองศัลยกรรมและวิสัญญี
แพทย์หญิงปาจรีย์ ศรัยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองจักษุ โสต ศอ นาสิก
ทันตแพทย์หญิงธนทิพย์ วิริยะวัฒน์
ผู้อำนวยการกองทันตกรรม
เภสัชกรหญิงธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม
นางสุดาวรรณ ขันธมิตร
ผู้อำนวยการกองการพยาบาล
Powered by MakeWebEasy.com