วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นโรงพยาบาลที่ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน
และคุณภาพในการดูแลรักษา ฟื้นฟู และเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์
image
พันธกิจ (Mission)
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกให้การดูแล รักษา ฟื้นฟู และให้บริการด้านกายอุปกรณ์
แบบครบวงจร แก่ทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
Powered by MakeWebEasy.com