วิสัยทัศน์ พันธกิจ
image
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
เป็นโรงพยาบาลที่ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน
คุณภาพในการดูแลรักษา ฟื้นฟู และเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์
image
พันธกิจ (Mission)
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกให้การดูแล รักษา ฟื้นฟู และให้บริการด้านกายอุปกรณ์แบบครบวงจรแก่ทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไป
ตามมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพ ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
Powered by MakeWebEasy.com