วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในการดูแล รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนฝึกอาชีพแก่ ทหารผ่านศึก
พันธกิจ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้การรักษาพยาบาลทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพ ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
Powered by MakeWebEasy.com