image

 

นพ.อัครา  พงคพนาไกร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

     ตารางออกตรวจ 

  • อังคาร 09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90521

 

image

 

นพ.สง่า  พินิจพิชิตกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

     ตารางออกตรวจ 

  • พุธ 09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90521

image

 

นพ.ศุภศักดิ์  หล่อธนวณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

     ตารางออกตรวจ 

  • จันทร์  09.00 - 12.00 น.
  • พฤหัส 09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90521

image

 

พท.นพ.วิษณุ  ประเสริฐสม

ความชำนาญเฉพาะสาขา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

    ตารางออกตรวจ

  • ศุกร์ 09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90521

 

image

 

พล.ร.อ.นพ.อิทธิพล  มกรเสน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

     ตารางออกตรวจ

  • อังคาร 09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90521


 

Powered by MakeWebEasy.com