ศิลปประดิษฐ์ไทย-โอชิเอะ
      ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในยามที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงคราม หรือถูกรุกรานอธิปไตย ทหารคือผู้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อ ความสุขส่วนตัวเพื่อปกป้องประเทศชาติอย่างกล้าหาญ การรบในสมรภูมิต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ทหารต้องเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ ได้รับบาดเจ็บจนถึงสูญเสียอวัยวะเป็นผู้พิการทุพพลภาพเพื่อความสงบสุขของชาวไทย ด้วยความตระหนักในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ดังกล่าว เมื่อได้มีโอกาสดูแลทหารหาญเหล่านี้ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกทุกคนจึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
       ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ทหารผ่านศึกส่วนหนึ่งเป็นผู้พิการและพิการทุพพลภาพ บางรายต้องได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตลอดชีวิต
      สภาพร่างกายและจิตใจต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โรงพยาบาลฯ จึงได้ให้การรักษาแบบองค์รวมในทุกมิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีการรักษาความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายตามอาการ มีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายด้วยการทำกายภาพบำบัด และฟื้นฟูจิตใจควบคู่ไปด้วย โดยการทำกิจกรรมบำบัด และอาชีวบำบัด ซึ่งดำเนินงานโดยศูนย์ฝึกอาชีพของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่เริ่มต้นจากการแกะสลักไม้วิจิตรศิลป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงขอให้อาจารย์ เทรุโอะ โยมูระ อาจารย์ชาวญี่ปุ่น ผู้มีความสนใจและชื่นชอบในศิลปะของไทยเป็นอย่างมาก และเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาวาดเขียนในโรงเรียนจิตรลดา มาช่วยสอนงานศิลปะ ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะญี่ปุ่นและศิลปะไทย ที่เรียกว่า ศิลปะประดิษฐ์ไทย – โอชิเอะ ให้แก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ เพิ่มขึ้นจากงานแกะสลักไม้วิจิตรศิลป์อีกแขนงหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าศิลปะแขนงนี้ต้องใช้ความประณีตและความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างสูง ในการออกแบบผลงานแต่ละชิ้น มีขั้นตอนและวิธีทำที่ละเอียดอ่อนมาก ใช้มือในการทำทุกชิ้น โดยผู้ประดิษฐ์จะทำชิ้นส่วนต่างๆทีละชิ้น ห่อหุ้มชิ้นส่วนให้สวยงามด้วยผ้าลายต่างๆที่ผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ให้เป็นส่วนประกอบต่างๆที่เสมือนจริงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า อวัยวะส่วนต่างๆเครื่องนุ่งห่ม หรือส่วนประกอบอื่นๆ และมาประกอบเป็นภาพนูนสูงสามมิติตามแบบที่วางไว้ ซึ่งภาพที่เป็นที่นิยมและมีความต้องการในตลาดสูง อาทิ ภาพบูชาในศาสนาต่างๆ ภาพทิวทัศน์ ภาพตัวละครในวรรณคดี ภาพประเพณีไทย รวมไปถึงการรับทำตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย ซึ่งระยะเวลาในการทำขึ้นอยู่กับความละเอียดและขนาดของภาพ และความชำนาญของผู้ทำ บางชิ้นงานใช้เวลาถึง 2 สับดาห์เลยทีเดียว
      ปัจจุบันทหารผ่านศึกพิการที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฯ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนจนมีฝีมือสามารถประดิษฐ์ผลงานศิลปะที่สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป นอกจากนั้นในรัชสมัยของแผ่นดินรัชกาล ที่ 9 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เข้าเฝ้าน้อมเกล้าฯ ถวายผลงานฝีมือทหารผ่านศึกพิการ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประจำทุกปี ซึ่งยังความปลื้มปิติ มาสู่ทหารผ่านศึกพิการเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้โรงพยาบาลฯ ได้ช่วยส่งเสริมโดยการประชาสัมพันธ์ ทำให้มีผู้สนใจมาเยี่ยมชมอยู่เนื่องๆ และสามารถจำหน่าย สร้างรายได้ให้แก่ทหารผ่านศึกพิการอีกทางหนึ่ง ทำให้ทหารผ่านศึกพิการรู้สึกมีคุณค่า มีอาชีพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงาน และสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์กิจกรรมบำบัดและฝึกอาชีพโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร 2 ชั้น 2 โทร 02-644-9400 ต่อ 20211
Powered by MakeWebEasy.com