ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ด้วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การางเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถมภ์ มีความประสงค์

จะเปิดรับสมัครแพทย์ทางด้านจิตเวช เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยผู้สมัคร

ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้

     1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพสาขาจิตเวชศาสตร์

     2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นพันธะทางราชการทหารแล้ว)

     3. เอกสารและหลักฐาน ที่ต้องยื่นในวันสมัคร

          3.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา          1 ฉบับ

          3.2 สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน          1 ฉบับ

          3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน          1 ฉบับ

          3.4 สำเนาหลักฐานการพ้นพันธะทางราชการทหาร          1 ฉบับ

          3.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพ          1 ฉบับ

          3.6 สำเนาวุฒิบัตร          1 ฉบับ

          3.7 ใบรับรองแพทย์          1 ฉบับ

          3.8 ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)

          3.9 สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

     4. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ แผนกบุคคล กองกลง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เลขที่ 123 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 0661 ต่อ 10618 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Powered by MakeWebEasy.com