Veterans General Hospital

" ให้การรักษาพยาบาลทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และประชาชนทั่วไปตามมาตรฐานคุณภาพ

และประสิทธิภาพ ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด "

ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลทหารผ่านศึกบริการที่ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยตระหนักถึงความรักของท่านที่มีต่อบุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ของท่าน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จึงได้จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผู้ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตโดยวางแนวทางดูแลสำหรับผู้สูงอายุแต่ละราย ภายใต้การทำงานร่วมกันของ แพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ

สามารถรองรับผู้สูงอายุ ในหลายระดับทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ได้แก่

- ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ไม่มีผู้ดูแลใกล้ชิด

- ผู้สูงอายุที่อยู่ในระหว่างพักฟื้นหรือหลังผ่าตัด

- ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่ในระยะที่ควบคุมอาการได้

- ผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง

- ผู้สูงอายุที่ต้องดูดเสมหะบ่อย ๆ

- ผู้สูงอายุที่ต้องใช้ออกซิเจน

มีให้บรการทั้งห้องพักคู่ และห้องพกั เดี่ยว (กรณที่ต้องการความเป็นส่วนตัว) บริการที่ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง ใหบริการอาหารตามหลักโภชนบำบัดพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่ถูกต้องให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

- ให้การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

- ใหบริการอาหารตามหลกั โภชนบำบัดพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่ถูกต้อง

- ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

- จัดเตรียมและให้ยา ตามแผนการรักษาของแพทย์

- ตรวจร่างกาย โดยแพทย์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

- ทำกายภาพบำบัด ขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมฟื้นฟู สมรรถภาพผู้สูงอายุ และเพื่อความแข็งแรงของแขน ขา และการทรงตัว

ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแล ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนหลังการเจ็บป่วย เช่น แผลกดทับข้อต่อยึดติด ปอดอักเสบ และการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ค่าบริการไม่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

ระดับ 1 ราคา 24,000 บาท

ระดับ 2 ราคา 32,000 บาท

ระดับ 3 ราคา 38,000 บาท

ค่าบริการเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าทำความสะอาดห้องพัก และการดูแลสุขอนามัย ไม่รวมค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และของใช้ส่วนตัว

การบริการทางการแพทย์แบบผู้ป่วยนอกอื่น ๆสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์

- การตรวจตามแพทย์นัด

- การกายภาพบำบัด

- การทำแผล

เมื่อเจ็บป่วยต้องรักษาเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจะให้การรักษาโดยรับผู้สูงอายุไว้เป็นผู้ป่วยในของ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

123 .วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2644 9400 ต่อ 90920-23